شرکت صنعتی بهشهر ( بهار ) 

 

تصویر 9

روغن مخصوص سرخ کردنی بهار ( گروه صنعتی بهشهر)

 

 

تصویر 10

روغن مخصوص سرخ کردنی بهار